Regulamin warsztatów muzycznych Open Minded Drum Camp 2017 r.

§1 Warsztaty

1. Organizatorem warsztatów perkusyjnych Open Minded Drum Camp 2017 (zwanych dalej w niniejszym Regulaminie Warsztatami) jest Miejskie Centrum Kultury, Al. Wolności 4, 34-300 Żywiec

2. Warsztaty dedykowane dla osób grających na perkusji odbędą się w Żywcu w Miejskim Centrum Kultury przy al. Wolności 4 w dniach od 6 do 10 VIII 2017 r.

3. Szczegółowy program warsztatów, uwzględniający w szczególności harmonogram każdego dnia warsztatów zamieszczony został pod adresem internetowym http://openmindeddrumming.com/program

4. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby pełnoletnie jak również za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.

5. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

6. Głównym celem Warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry na perkusji uczestników Warsztatów, jak również motywowanie do dalszego rozwoju artystycznego.

 

§2 Warunki uczestnictwa

1.Udział w Warsztatach jest odpłatny.

2.Ostateczny termin zgłoszenia do Warsztatów upływa dnia 01 VII 2017 r.

3. Opłata za udział w Warsztatach kształtuje się następująco:

a) dla Uczestników, którzy dokonają zgłoszenia i pełnego uiszczenia (zgodnie z §2 Regulaminu) na rachunek bankowy Organizatora opłaty za udział w Warsztatach do 30 IV 2017 r. – 1.050,00 zł,
b) dla Uczestników, którzy dokonają zgłoszenia po 30 IV 2017 r. a do 30 VI 2017 r. – 1.199,00 zł,
c) dla Uczestników, którzy dokonają zgłoszenia między 5 III 2017 r. a 01 VII 2017 r. i wybiorą wpłatę zadatku w wysokości 300,00 zł – 1.050,00 zł (obniżona opłata wskazana w §2 ust. 3 a nie obowiązuje)

4. W celu dokonania zgłoszenia, każdy z Uczestników, w terminie 7 dni od dnia rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.openmindeddrumming.com ma obowiązek dokonania wpłaty pełnej opłaty za udział w Warsztatach, wynikającej z §2 ust. 3 a-b Regulaminu bądź w przypadku rejestracji między 05 III 2017 r. a 01 VII 2017 r. i dokonania takiego wyboru, zadatku w wysokości 300,00 zł – w przeciwnym wypadku miejsce na Warsztatach zostaje zwolnione dla innych osób, które dokonają zgłoszenia.

5. Za dzień dokonania zgłoszenia, w rozumieniu §2 ust. 3 a-b Regulaminu rozumie się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora pełnej opłaty za udział w Warsztatach o której mowa w §2 ust. 3 a-b Regulaminu. Za dzień dokonania zgłoszenia, w rozumieniu §2 ust. 3c rozumie się dzień zaksięgowania na rachunku bankowych Organizatora zadatku w wysokości 300,00 zł.

6. Uczestnicy, którzy wybrali w ramach dokonania zgłoszenia zapłatę zadatku, pozostałą kwotę opłaty za udział w Warsztatach tj. 1.200,00 zł uiszczają przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w terminie do dnia 1 VII 2017 r. Naruszenie zapisów zdania poprzedniego równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Warsztatach.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach:

a) do dnia 31 V 2017 r. – Organizator zwróci Uczestnikowi całą faktycznie uiszczoną kwotę,
b) po 31 V 2017 r. a do dnia 01 VII 2017 r. – Organizator ma prawo zatrzymać zadatek w wysokości 300,00 zł, pozostała faktycznie uiszczona przez Uczestnika kwota, ponad zadatek, podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika,
c) po dniu 01 VII 2017 r. – Uiszczona pełna opłata za udział w Warsztatach nie podlega zwrotowi, z tym zastrzeżeniem, że Organizator dopuszcza możliwość wskazania przez takiego uczestnika nowego uczestnika, który zajmie w ramach uiszczonej opłaty miejsce dotychczasowego, pod warunkiem spełnienia przez nowo wskazanego Uczestnika wszelkich wymogów Regulaminu oraz jego pełnej akceptacji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku gdy do udziału w Warsztatach zgłosi się mniej niż 20 Uczestników. W takiej sytuacji, Organizator w terminie 14 dni od dnia odwołania Warsztatów, zwróci każdemu z Uczestników (na rachunek bankowy przez nich wskazany) wszelkie faktycznie wpłacone przez nich środki.

9. Opłata za udział w Warsztatach obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia szkoleniowe, szczegółowo wyszczególnione w harmonogramie Warsztatów zamieszczonym pod adresem internetowym http://openmindeddrumming.com/program, w tym prawo wstępu na koncert finałowy Clausa Hesslera co za tym idzie, w szczególności koszt wyżywienia, noclegu, ubezpieczenia Uczestników, jak również koszt opieki nad małoletnimi Uczestnikami Warsztatów poza zajęciami szkoleniowymi, jako pozycje nie objęte zakresem Warsztatów, nie zostały ujęte w wynagrodzeniu za Warsztaty.

10. Na wyraźne życzenie Uczestnika, Organizator wystawi fakturę VAT dokumentującą uiszczenie opłaty za udział w Warsztatach.

11. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora pakiet materiałów do ćwiczeń przygotowanych przez Clausa Hesslera oraz Szymona Fortunę oraz dyplom uczestnictwa w Warsztatach.

§3 Obowiązki, prawa Uczestnika i Organizatora

1. Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, podróżą, pobytem na Warsztatach, w tym przede wszystkim koszty noclegu oraz wyżywienia, każdy z Uczestników pokrywa we własnym Zakresie.

2. Warunkiem koniecznym udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach Warsztatów jest posiadanie przez Uczestnika własnego pada do ćwiczeń wraz ze statywem oraz pałeczek.

3. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz Organizatora oraz do aktywnego udziału w tychże zajęciach.

4. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia prowadzącym zajęcia szkoleniowe lub Organizatorowi wszelkich usterek w pomieszczeniach, w których w ramach Warsztatów przebywają.

5. Podczas trwania zajęć szkoleniowych, każdy z Uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania Warsztatów.

6. Podczas zajęć szkoleniowych w ramach Warsztatów Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.

7. Organizator bądź prowadzący zajęcia szkoleniowe, ma prawo do wykluczenia z zajęć szkoleniowych Uczestników zakłócających ich przebieg lub zachowujących się w sposób niestosowny. Dwukrotne wykluczenie z zajęć szkoleniowych, z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, skutkuje wydaleniem z Warsztatów bez prawa udziału w kolejnych zajęciach szkoleniowych oraz koncercie finałowym. W przypadku wykluczenia z zajęć szkoleniowych bądź wydalenia z Warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty za udział w Warsztatach.

8. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania zajęć szkoleniowych (w jakikolwiek sposób, w tym nagrania audio, video) bez uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego zajęcia szkoleniowe bądź Organizatora, za wyjątkiem zdania drugiego. Organizator zezwala na utrwalanie przez Uczestników, na własne potrzeby, przebiegu Warsztatów w formie fotografii. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgody innych Uczestników na utrwalenie oraz ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunków na w/w fotografiach.

9. Organizator zapewnia kadrę, obsługę techniczną jak również lokalową bazę Warsztatów.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu Uczestników powstałe w trakcie Warsztatów. Każdy z Uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od wszelkich ryzyk ,w szczególności wymienionych wyżej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz harmonogramu Warsztatów, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku łączna liczba godzin zajęć szkoleniowych nie ulegnie zmianie, w stosunku do pierwotnego programu Warsztatów.

12. Każdy Uczestnik Warsztatów:

a) wyraża nieodpłatną zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Warsztatów. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz.926 ze zm.). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
b) wyraża Organizatorowi zgodę na nieodpłatne:
– utrwalanie za pomocą obrazu, dźwięku, video, w formie analogowej i cyfrowej wizerunku, danych i wypowiedzi Uczestnika,
– rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi Uczestnika w związku z jego udziałem w Warsztatach na stronie internetowej Organizatora, kanałach YouTube oraz wszelkiego rodzaju profilach Organizatora bądź Warsztatów, w mediach społecznościowych, w szczególności w formie galerii z Warsztatów, relacji video i audio z Warsztatów.
-zwielokrotnianie utrwalonego artystycznego wykonania Uczestnika za pomocą anologowego i cyfrowego zapisu,
c) wyraża zgodę Organizatorowi na przesyłanie Uczestnikowi drogą elektroniczną informacji dotyczących Warsztatów, newslettera jak również informacji o wszelkich innych Warsztatach organizowanych w przyszłości przez Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§4 Uczestnictwo osoby małoletniej

1. W przypadku Uczestników małoletnich, o których mowa w §1 ust. 4 Regulaminu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, której przedłożenie Organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach.

2. Zgoda, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu obejmuje zgodę na udział małoletniego Uczestnika we wszystkich zajęciach szkoleniowych wyszczególnionych w harmonogramie pod adresem internetowym http://openmindeddrumming.com/program, jak również w koncercie finałowym Warsztatów.

3. Rodzice bądź opiekuni prawni małoletniego, poza zajęciami szkoleniowymi w ramach Warsztatów obowiązani są sprawować osobistą opiekę nad małoletnim bądź zapewnić taką opiekę innych osób. Organizator oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe nie pełnią takowej opieki nad małoletnim Uczestnikiem Warsztatów.

4. Koszt naprawy lub usunięcia szkód wywołanych przez małoletniego Uczestnika Warsztatów pokrywają jego rodzice bądź opiekun prawny.

§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których każdy z Uczestników zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.

2. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

3. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, zwróci on każdemu z Uczestników jedynie faktycznie uiszczoną opłatę. Zwrot dokonany zostanie w terminie 14 dni od dnia odwołania Warsztatów, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym http://openmindeddrumming.com/kontakt.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń na Warsztaty.

ORGANIZATOR – Miejskie Centrum Kultury, Żywiec