REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH

Open Minded Drum Camp

I. Warsztaty

 • Organizatorem warsztatów perkusyjnych Open Minded Drum Camp (zwanych dalej w niniejszym Regulaminie Warsztatami) jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075, z siedzibą przy 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, WIELKA BRYTANIA.
 • Warsztaty dedykowane są dla osób grających na perkusji.
 • Organizator zamieszcza informacje o terminach poszczególnych Warsztatów, miejscu ich odbycia, liczbie miejsc, cenie za udział i warunkach płatności, ostatecznym terminie zgłoszeń, warunkach rezygnacji, a także szczegółowy program warsztatów, uwzględniający w szczególności harmonogram każdego dnia warsztatów pod adresami internetowymi:
 • Głównym celem Warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry na perkusji uczestników Warsztatów, jak również motywowanie do dalszego rozwoju artystycznego.

II. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby pełnoletnie jak również, za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.
 • Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne. Cena i warunki płatności za udział Warsztatach określone zostały w ogłoszeniu udostępnionym zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 • Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczny termin zgłoszenia do Warsztatów został określony w informacji udostępnionej w sposób wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonane po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone jedynie w przypadku dostępności miejsc.
 • Zgłoszenia udziału w Warsztatach należy dokonać za pośrednictwem konta użytkownika utworzonego w serwisie internetowym openmindeddrumming.com. Warunki korzystania z serwisu internetowego openmindeddrumming.com, jak również warunki dokonywania za jego pośrednictwem zgłoszeń do udziału w Warsztatach określa jego regulamin dostępny pod adresem internetowym: https://openmindeddrumming.com/terms-of-service
 • W zgłoszeniu należy podać wymagane w formularzu dane Uczestnika, a także wybrać sposób płatności. W przypadku osób małoletnich zgłoszenia dokonują rodzice/opiekun prawny. Małoletni powyżej 13 roku życia może dokonać zgłoszenia osobiście, załączając do dokonanego zgłoszenia skan lub zdjęcie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Przy dokonaniu zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należnej opłaty bądź jej pierwszej raty (zależnie od wybranej formy płatności). W przypadku braku wpłaty opłaty bądź pierwszej raty, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zgłoszenie uznaje się za niedokonane.
 • Możliwość rozłożenia płatności na raty jest uzależniona od daty dokonywanego zgłoszenia. Przy dokonywaniu zgłoszenia Uczestnik będzie mógł dokonać wyboru płatności jednorazowej, bądź dostępnej płatności ratalnej.
 • W przypadku wyboru płatności ratach, całość opłaty musi być uregulowana w terminach płatności rat wskazanych przy dokonywania zgłoszenia w ramach konta użytkownika. W przypadku braku zapłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator wezwie drogą e-mail do zapłaty raty w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości. Brak zapłaty w tym dodatkowym terminie oznacza rezygnację z udziału w Warsztatach, a za dzień dokonania rezygnacji uważa się dzień następujący po terminie płatności nieuiszczonej raty wskazanym w wezwaniu. Wszystkie płatności dokonywane są za pomocą serwisu internetowego openmindeddrumming.com w ramach serwisu płatności Przelewy24. Warunki dokonywania płatności za pomocą serwisu płatności Przelewy24 dostępne są pod adresem internetowym: https://www.przelewy24.pl/eng/regulations oraz Stripe
 • Organizator w ramach Serwisu Internetowego może zmienić serwis płatności lub umożliwić płatność za pomocą innych serwisów płatności.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczone przez niego dotychczas wpłaty w wysokości:
  • 100% wniesionej opłaty – w przypadku rezygnacji z udziału przed datą 1/04/2022
  • 50% wniesionej opłaty – w przypadku rezygnacji z udziału przed datą 1/05/2022
  • w przypadku późniejszej rezygnacji Organizator nie zwraca jakiejkolwiek części opłaty.
 • Organizator dopuszcza możliwość wskazania przez Uczestnika innego uczestnika, który zajmie w ramach uiszczonej opłaty miejsce dotychczasowego Uczestnika, pod warunkiem uregulowania całości opłaty oraz spełnienia przez nowo wskazanego Uczestnika wszelkich wymogów Regulaminu oraz jego pełnej akceptacji.
 • Warunkiem odbycia się Warsztatów jest zgłoszenie się Uczestników spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie na przynajmniej ……% liczby miejsc wskazanej zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości Uczestników Organizator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Warsztatów pomimo mniejszej ilości Uczestników. W przypadku niezgłoszenia się wymaganej ilości Uczestników, Organizator powiadomi Uczestników o nieodbyciu się w Warsztatów i w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zwróci każdemu z Uczestników (na rachunek bankowy przez nich wskazany) wszelkie faktycznie wpłacone przez nich środki.
 • Opłata za udział w Warsztatach obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia szkoleniowe i inne wydarzenia (np. grill integracyjny, koncert finałowy itp.) szczegółowo wyszczególnione w harmonogramie Warsztatów zamieszczonym pod adresem internetowym wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a co za tym idzie, w szczególności koszt wyżywienia, noclegu, ubezpieczenia Uczestników, jak również koszt opieki nad małoletnimi Uczestnikami Warsztatów poza zajęciami szkoleniowymi, jako pozycje nie objęte zakresem Warsztatów, nie zostały ujęte w wynagrodzeniu za Warsztaty i są ponoszone przez Uczestników we własnym zakresie.
 • Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora pakiet materiałów do ćwiczeń oraz dyplom uczestnictwa w Warsztatach.

III. Obowiązki, prawa Uczestnika i Organizatora

 • Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, podróżą, pobytem na Warsztatach, w tym przede wszystkim koszty noclegu oraz wyżywienia, każdy z Uczestników pokrywa we własnym zakresie.
 • Warunkiem koniecznym udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach Warsztatów jest posiadanie przez Uczestnika własnego pada do ćwiczeń wraz ze statywem oraz pałeczek. W przypadku ich braku Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 • Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz Organizatora oraz do aktywnego udziału w tychże zajęciach.
 • Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia prowadzącym zajęcia szkoleniowe lub Organizatorowi wszelkich usterek w pomieszczeniach, w których w ramach Warsztatów przebywają.
 • Podczas trwania zajęć szkoleniowych, każdy z Uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania Warsztatów.
 • Podczas zajęć szkoleniowych w ramach Warsztatów Uczestników, jak również w ramach wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
 • Organizator bądź prowadzący zajęcia szkoleniowe, po uprzednim upomnieniu, ma prawo do wykluczenia z zajęć szkoleniowych Uczestników zakłócających ich przebieg lub zachowujących się w sposób niestosowny. Dwukrotne wykluczenie z zajęć szkoleniowych, z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, skutkuje wydaleniem z Warsztatów bez prawa udziału w kolejnych zajęciach szkoleniowych i wydarzeniach. W przypadku wykluczenia z zajęć szkoleniowych bądź wydalenia z Warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Warsztatach.
 • Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania zajęć szkoleniowych (w jakikolwiek sposób, w tym nagrania audio, video) bez uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego zajęcia szkoleniowe bądź Organizatora, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 9.
 • Organizator zezwala na utrwalanie przez Uczestników, na własne potrzeby, przebiegu Warsztatów w formie fotografii. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgody innych Uczestników na utrwalenie oraz ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunków na w/w fotografiach.
 • Organizator zapewnia kadrę, obsługę techniczną jak również lokalową bazę Warsztatów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu Uczestników powstałe w trakcie Warsztatów, a niewynikające z winy Organizatora lub jego pracowników. Każdy z Uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od wszelkich ryzyk, w szczególności wymienionych wyżej.
 • Uczestnicy wyrażają nieodpłatną zgodę na nagrywanie, filmowanie, fotografowanie oraz utrwalanie w inny, dowolny sposób przebiegu Warsztatów przez Organizatora, w tym wypowiedzi Uczestników oraz ich wykonania utworów muzycznych.
 • Uczestnicy wyrażają nieodpłatną, bezterminową zgodę na wykorzystanie a także na rozpowszechnianie w dowolny sposób, w szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych i stron internetowych utrwaleń przebiegu Warsztatów, o którym mowa wyżej celem promocji Warsztatów oraz Organizatora. Zgoda o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje również prawo do utrwalania zwielokrotniania oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestników, a także utworów muzycznych oraz ich artystycznych wykonań przez Uczestników, na następujących polach eksploatacji, na obszarze całego świata:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, z ważnych powodów, programu oraz harmonogramu Warsztatów, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku łączna liczba godzin zajęć szkoleniowych nie ulegnie zmianie, w stosunku do pierwotnego programu Warsztatów.

IV. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów jest Organizator.
 • Administrator zbiera następujące rodzaje dane osobowe Uczestników:
  • imię i nazwisko Uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych;
  • adres zamieszkania
  • data urodzenia
  • adres e-mail
  • nr telefonu
  • wizerunek
  • nr rachunku bankowego
  • Inne dane dotyczące Uczestników wymagane do przeprowadzenia Warsztatów
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie udzielonej zgody w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i samo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wyżej wymienionych celach jest niezbędne dla możliwości uczestnictwa w Warsztatach.
 • Za osobno wyrażoną zgodą, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych. Udzielenie zgody na takie przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
 • W przypadku cofnięcia zgody, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń Administratora, a także w celu skorzystania z licencji udzielonej zgodnie z § 3 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Warsztatów i do przedawnienia roszczeń stąd wynikających, a w zakresie wykorzystywanym do promocji Warsztatów do czasu wygaśnięcia licencji, o której mowa w § 3 ust. 12 i 13.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania osób, których dane dotyczą.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
 • Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Warsztatów wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 • W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 • Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 • Celem ułatwienia Uczestnikom Warsztatów znalezienia noclegu współdzielonego z innym Uczestnikiem, Organizator, za odrębną zgodą wyrażoną przy dokonaniu zgłoszenia, może przekazać dane kontaktowe Uczestnika innemu Uczestnikowi, który również wyrazi zainteresowanie współdzieleniem noclegu z innym Uczestnikiem i wyrazi zgodę na przekazanie również swoich danych. Przekazanie danych ma na celu jedynie ułatwienie Uczestnikom wspólnego poszukiwania noclegu, a wyrażenie na to zgody nie jest konieczne dla uczestniczenia w Warsztatach.
 • Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez Organizatora dostępne są w obowiązującej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://openmindeddrumming.com/privacy-policy/

V. Uczestnictwo osoby małoletniej

 • W przypadku Uczestników małoletnich, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, której przedłożenie Organizatorowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach.
 • Zgoda, o której mowa wyżej w ust. 1 Regulaminu obejmuje zgodę na udział małoletniego Uczestnika we wszystkich zajęciach szkoleniowych wyszczególnionych w harmonogramie pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/camp/daily-schedule/, jak również w koncercie finałowym lub innych wydarzeniach organizowanych w trakcie Warsztatów.
 • Rodzice bądź opiekuni prawni małoletniego, poza zajęciami szkoleniowymi w ramach Warsztatów, zobowiązani są sprawować osobistą opiekę nad małoletnim bądź zapewnić taką opiekę innych osób. Organizator oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe nie pełnią takowej opieki nad małoletnim Uczestnikiem Warsztatów i nie ponoszą odpowiedzialności za małoletniego Uczestnika poza zajęciami szkoleniowymi.
 • Koszt naprawy lub usunięcia szkód wywołanych przez małoletniego Uczestnika Warsztatów pokrywają jego rodzice bądź opiekun prawny.

IV. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności jeżeli z przyczyn niedotyczących Organizatora nie będzie możliwe przeprowadzenie Warsztatów w sposób określony w niniejszym Regulaminie. O dokonanej zmianie których każdy z Uczestników zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową. W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, każdy z Uczestników ma zrezygnować z udziału w Warsztatach, otrzymując przy tym zwrot całości wpłaconej opłaty.
 • Zgłoszenie do udziału w Warsztatach oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Sposób rozpatrywania reklamacji, jak również informacje odnośnie prawa do odstąpienia od umowy określa Regulamin serwisu openmindeddrumming.com, za pomocą którego następuje dokonywanie zgłoszeń do udziału w Warsztatach, dostępny pod adresem internetowym openmindeddrumming.com za pomocą którego następuje dokonywanie zgłoszeń do udziału w Warsztatach, dostępny pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/terms-of-service/
 • W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, zwróci on każdemu z Uczestników faktycznie uiszczoną opłatę. Zwrot dokonany zostanie w terminie 14 dni od dnia odwołania Warsztatów, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym:  https://openmindeddrumming.com/contact.
 • Prawem właściwym dla umowy uczestnictwa w Warsztatach określonej niniejszym regulaminem jest prawo Polskie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2019.

Log In

By logging in, you agree to our
Privacy Policy and Terms of Service.

@openmindeddrumming

We use cookies to ensure you get the best experience possible on our website. Read More…