Regulamin Warsztatów

Open MInded Drum Camp

 • Organizatorem warsztatów perkusyjnych Open Minded Drum Camp (zwanych dalej w niniejszym Regulaminie Warsztatami) jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075, z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN.
 • Warsztaty dedykowane są dla osób grających na perkusji.
 • Organizator zamieszcza informacje o terminach poszczególnych Warsztatów, miejscu ich odbycia, liczbie miejsc, cenie za udział i warunkach płatności, ostatecznym terminie zgłoszeń, warunkach rezygnacji, a także szczegółowy program warsztatów, uwzględniający w szczególności harmonogram każdego dnia warsztatów pod adresami internetowymi:
 • The main goal of the Workshops is to improve the percussion skills of the participants of the Workshops, as well as motivating them for further artistic development.
 • Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby pełnoletnie jak również, za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.
 • Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne. Cena i warunki płatności za udział Warsztatach określone zostały w ogłoszeniu udostępnionym zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 • Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczny termin zgłoszenia do Warsztatów został określony w informacji udostępnionej w sposób wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonane po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone jedynie w przypadku dostępności miejsc.
 • Zgłoszenia udziału w Warsztatach należy dokonać za pośrednictwem konta użytkownika utworzonego w serwisie internetowym openmindeddrumming.com Service. Terms of use of the  openmindeddrumming.com Service, as well as the conditions for making entries to participate in the Workshops, are specified in its terms and conditions available here: https://openmindeddrumming.com/terms-of-service
 • The application should include the Participant’s data required in the form, as well as the method of payment. In the case of minors, applications are made by parents/legal guardians. Minors over 13 years of age may submit the application themselves, together with a scan or a photograph of written consent from parents/legal guardians, the template of which is attached as Appendix 1 to these Regulations
 • Przy dokonaniu zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należnej opłaty bądź jej pierwszej raty (zależnie od wybranej formy płatności). W przypadku braku wpłaty opłaty bądź pierwszej raty, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zgłoszenie uznaje się za niedokonane.
 • Możliwość rozłożenia płatności na raty jest uzależniona od daty dokonywanego zgłoszenia. Przy dokonywaniu zgłoszenia Uczestnik będzie mógł dokonać wyboru płatności jednorazowej, bądź dostępnej płatności ratalnej.
 • W przypadku wyboru płatności ratach, całość opłaty musi być uregulowana w terminach płatności rat wskazanych przy dokonywania zgłoszenia w ramach konta użytkownika. W przypadku braku zapłaty którejkolwiek z rat w terminie, Organizator wezwie drogą e-mail do zapłaty raty w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości. Brak zapłaty w tym dodatkowym terminie oznacza rezygnację z udziału w Warsztatach, a za dzień dokonania rezygnacji uważa się dzień następujący po terminie płatności nieuiszczonej raty wskazanym w wezwaniu.
  Wszystkie płatności dokonywane są za pomocą serwisu internetowego openmindeddrumming.com w ramach serwisu płatności Przelewy24. Warunki dokonywania płatności za pomocą serwisu płatności Przelewy24 dostępne są pod adresem internetowym https://www.przelewy24.pl/regulamin
 • Organizator w ramach Serwisu Internetowego może zmienić serwis płatności lub umożliwić płatność za pomocą innych serwisów płatności.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczone przez niego dotychczas wpłaty w wysokości:
  • 90% wniesionej opłaty – w przypadku rezygnacji z udziału przed datą 1/03/2020
  • 50% wniesionej opłaty – w przypadku rezygnacji z udziału przed datą 1/04/2020
  • 25% wniesionej opłaty – w przypadku rezygnacji z udziału przed datą 1/05/2020
  • w przypadku późniejszej rezygnacji Organizator nie zwraca jakiejkolwiek części opłaty.
 • Organizator dopuszcza możliwość wskazania przez Uczestnika innego uczestnika, który zajmie w ramach uiszczonej opłaty miejsce dotychczasowego Uczestnika, pod warunkiem uregulowania całości opłaty oraz spełnienia przez nowo wskazanego Uczestnika wszelkich wymogów Regulaminu oraz jego pełnej akceptacji.
 • The condition for holding the Workshops is the registration of Participants who meet the conditions set out in these Regulations for at least 80% of the number of places indicated in accordance with section 1, point 3 of these Regulations. If fewer Participants apply, the Organiser may decide to conduct the Workshops despite the smaller number of Participants. In the event of failure to get the required number of Participants, the Organiser will notify the Participants that the Workshops will not take place and within 14 days from the date of notification, will return to all Participants (to the bank account indicated by them) all funds paid by them so far.
 • Opłata za udział w Warsztatach obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia szkoleniowe i inne wydarzenia (np. grill integracyjny, koncert finałowy itp.) szczegółowo wyszczególnione w harmonogramie Warsztatów zamieszczonym pod adresem internetowym wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a co za tym idzie, w szczególności koszt wyżywienia, noclegu, ubezpieczenia Uczestników, jak również koszt opieki nad małoletnimi Uczestnikami Warsztatów poza zajęciami szkoleniowymi, jako pozycje nie objęte zakresem Warsztatów, nie zostały ujęte w wynagrodzeniu za Warsztaty i są ponoszone przez Uczestników we własnym zakresie.
 • Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora pakiet materiałów do ćwiczeń oraz dyplom uczestnictwa w Warsztatach.
 • Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, podróżą, pobytem na Warsztatach, w tym przede wszystkim koszty noclegu oraz wyżywienia, każdy z Uczestników pokrywa we własnym zakresie.
 • Warunkiem koniecznym udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach Warsztatów jest posiadanie przez Uczestnika własnego pada do ćwiczeń wraz ze statywem oraz pałeczek. W przypadku ich braku Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 • Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz Organizatora oraz do aktywnego udziału w tychże zajęciach.
 • Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia prowadzącym zajęcia szkoleniowe lub Organizatorowi wszelkich usterek w pomieszczeniach, w których w ramach Warsztatów przebywają.
 • Podczas trwania zajęć szkoleniowych, każdy z Uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania Warsztatów.
 • Podczas zajęć szkoleniowych w ramach Warsztatów Uczestników, jak również w ramach wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
 • Organizator bądź prowadzący zajęcia szkoleniowe, po uprzednim upomnieniu, ma prawo do wykluczenia z zajęć szkoleniowych Uczestników zakłócających ich przebieg lub zachowujących się w sposób niestosowny. Dwukrotne wykluczenie z zajęć szkoleniowych, z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, skutkuje wydaleniem z Warsztatów bez prawa udziału w kolejnych zajęciach szkoleniowych i wydarzeniach. W przypadku wykluczenia z zajęć szkoleniowych bądź wydalenia z Warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Warsztatach.
 • Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania zajęć szkoleniowych (w jakikolwiek sposób, w tym nagrania audio, video) bez uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego zajęcia szkoleniowe bądź Organizatora, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 9.
 • Organizator zezwala na utrwalanie przez Uczestników, na własne potrzeby, przebiegu Warsztatów w formie fotografii. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgody innych Uczestników na utrwalenie oraz ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunków na w/w fotografiach.
 • Organizator zapewnia kadrę, obsługę techniczną jak również lokalową bazę Warsztatów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu Uczestników powstałe w trakcie Warsztatów, a niewynikające z winy Organizatora lub jego pracowników. Każdy z Uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od wszelkich ryzyk, w szczególności wymienionych wyżej.
 • Uczestnicy wyrażają nieodpłatną zgodę na nagrywanie, filmowanie, fotografowanie oraz utrwalanie w inny, dowolny sposób przebiegu Warsztatów przez Organizatora, w tym wypowiedzi Uczestników oraz ich wykonania utworów muzycznych.
 • Uczestnicy wyrażają nieodpłatną, bezterminową zgodę na wykorzystanie a także na rozpowszechnianie w dowolny sposób, w szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych i stron internetowych utrwaleń przebiegu Warsztatów, o którym mowa wyżej celem promocji Warsztatów oraz Organizatora. Zgoda o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje również prawo do utrwalania zwielokrotniania oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestników, a także utworów muzycznych oraz ich artystycznych wykonań przez Uczestników, na następujących polach eksploatacji, na obszarze całego świata:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, z ważnych powodów, programu oraz harmonogramu Warsztatów, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku łączna liczba godzin zajęć szkoleniowych nie ulegnie zmianie, w stosunku do pierwotnego programu Warsztatów.
 • Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów jest Organizator.
 • Administrator zbiera następujące rodzaje dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko Uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych;
  • adres zamieszkania;
  • data urodzenia
  • adres e-mail;
  • nr telefonu;
  • wizerunek
  • nr rachunku bankowego
  • Inne dane dotyczące Uczestników wymagane do przeprowadzenia Warsztatów
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie udzielonej zgody w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i samo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wyżej wymienionych celach jest niezbędne dla możliwości uczestnictwa w Warsztatach.
 • Za osobno wyrażoną zgodą, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych. Udzielenie zgody na takie przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
 • W przypadku cofnięcia zgody, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń Administratora, a także w celu skorzystania z licencji udzielonej zgodnie z § 3 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Warsztatów i do przedawnienia roszczeń stąd wynikających, a w zakresie wykorzystywanym do promocji Warsztatów do czasu wygaśnięcia licencji, o której mowa w § 3 ust. 12 i 13.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania osób, których dane dotyczą.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
 • W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 • Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 • Celem ułatwienia Uczestnikom Warsztatów znalezienia noclegu współdzielonego z innym Uczestnikiem, Organizator, za odrębną zgodą wyrażoną przy dokonaniu zgłoszenia, może przekazać dane kontaktowe Uczestnika innemu Uczestnikowi, który również wyrazi zainteresowanie współdzieleniem noclegu z innym Uczestnikiem i wyrazi zgodę na przekazanie również swoich danych. Przekazanie danych ma na celu jedynie ułatwienie Uczestnikom wspólnego poszukiwania noclegu, a wyrażenie na to zgody nie jest konieczne dla uczestniczenia w Warsztatach.
 • Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez Usługodawcę dostępne są w obowiązującej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://openmindeddrumming.com/pl/polityka-prywatnosci/
 • W przypadku Uczestników małoletnich, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, której przedłożenie Organizatorowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach.
 • Zgoda, o której mowa wyżej w ust. 1 Regulaminu obejmuje zgodę na udział małoletniego Uczestnika we wszystkich zajęciach szkoleniowych wyszczególnionych w harmonogramie pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/pl/camp/daily-schedule/jak również w koncercie finałowym lub innych wydarzeniach organizowanych w trakcie Warsztatów.
 • Parents or legal guardians of a minor, apart from training sessions during the Workshops, are obliged to take care of a minor or provide such care.. The organiser and instructors do not take such care over the minor Participant of the Workshops and are not responsible for the minor Participant outside the training classes.
 • Koszt naprawy lub usunięcia szkód wywołanych przez małoletniego Uczestnika Warsztatów pokrywają jego rodzice bądź opiekun prawny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności jeżeli z przyczyn niedotyczących Organizatora nie będzie możliwe przeprowadzenie Warsztatów w sposób określony w niniejszym Regulaminie. O dokonanej zmianie których każdy z Uczestników zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową. W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, każdy z Uczestników ma zrezygnować z udziału w Warsztatach, otrzymując przy tym zwrot całości wpłaconej opłaty.
 • Zgłoszenie do udziału w Warsztatach oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Sposób rozpatrywania reklamacji, jak również informacje odnośnie prawa do odstąpienia od umowy określa Regulamin serwisu openmindeddrumming.com za pomocą którego następuje dokonywanie zgłoszeń do udziału w Warsztatach, dostępny pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/pl/regulamin-serwisu/
 • W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, zwróci on każdemu z Uczestników faktycznie uiszczoną opłatę. Zwrot dokonany zostanie w terminie 14 dni od dnia odwołania Warsztatów, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym  https://openmindeddrumming.com/pl/camp/kontakt/.
 • Prawem właściwym dla umowy uczestnictwa w Warsztatach określonej niniejszym regulaminem jest prawo Polskie.
 • These Regulations come into effect  from 08.08.2019.

Jump to course

Używamy plików "cookies" aby dostarczyć jak najlepsze doświadczenie podczas korzystania ze strony. Czytaj Więcej...