Polityka Prywatności

of Open Minded Drumming

 • Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem openmindeddrumming.com (dalej Serwis Internetowy) jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075, z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN zwany dalej "Administratorem".
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.
 • The Administrator takes due care to protect the interests of the individuals whose personal data are processed, and in particular, ensures that the collected data:
  • are processed in accordance to law, in a reliable and transparent manner to the individual they refer to;
  • are collected for specific, explicit and legitimate purposes and are not processed further in a manner inconsistent with those purposes;
  • are adequate, relevant and limited to the extent necessary for the purposes they are processed for;
  • are correct and updated when necessary;
  • are stored in a form which enables the identification of the data subject, for a period no longer than required for the purpose why they are processed;
  • are processed in a manner ensuring adequate security of personal data, including protection from unauthorised and unlawful processing and accidental loss, destruction or damage, by means of appropriate technical and administrative measures.
 • Administrator w ramach Serwisu Internetowego pozyskuje dane osobowe przy rejestracji użytkownika w Serwisie Internetowym, przy składaniu zamówienia, przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w warsztatach muzycznych, przy skorzystaniu z formularza kontaktowego, a także przy zapisie na newsletter i otrzymywanie innych materiałów promocyjnych Administratora.
 • Dane pozyskiwane przy rejestracji użytkownika w Serwisie Internetowym, a także przy dokonywanych zamówieniach i zgłoszeniach uczestnictwa w warsztatach muzycznych są pozyskiwane w celu prowadzenia konta użytkownika w Serwisie Internetowym, w celu realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w celu realizacji umowy o uczestnictwo w warsztatach muzycznych w tym w celu rozliczenia i dostawy towarów i usług, przeprowadzenia warsztatów muzycznych, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń stąd wynikających.
 • Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników na potrzeby wysyłki newslettera, a także oferty promocyjnej Administratora.
 • W wyżej wymienionych celach, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • name and surname;
  • names and surnames of parents/legal guardians (in the case of making entries for participation in the music workshops);
  • username;
  • adres zamieszkania;
  • date of birth of the participant (in the case of making entries for participation in the music workshops);
  • adres e-mail;
  • nr telefonu;
  • image of the participant (in the case of making entries for participation in the music workshops);
  • nr rachunku bankowego (na potrzeby realizacji zwrotów wnoszonych opłat);
  • inne dane osobowe niezbędne do realizacji umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu.
 • The Administrator has the right to entrust personal data to third party entities thanks to which the Administrator fulfills the purposes of personal data processing as described in this policy, and in particular to employees, contractors, and also other entities with which the Administrator collaborates, such as website hosting providers, the marketing agency, the entity performing electronic payments. The Administrator ensures that all personal data entrusted to those entities is protected under the terms stated in this policy and according to applicable laws.
 • Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w sposób swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
 • Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji w serwisie internetowym uniemożliwia zarejestrowanie się w serwisie internetowym i zakup oferowanych towarów i usług, jak również dokonywanie zgłoszeń do udziału w warsztatach muzycznych.
 • Udzielenie zgody na przesyłkę newslettera i informacji promocyjnej nie jest konieczne do rejestracji w serwisie internetowym bądź złożenia zamówienia i dokonania zgłoszenia do udziału w warsztatach muzycznych. W przypadku braku zgody newsletter i informacje promocyjne nie będą przesyłane.
 • Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody, w sytuacji gdy:
  • processing is necessary to implement the contract to which the person whose data is being processed is party or to take action at the request of the data subject before concluding the contract;
  • processing is necessary to fulfill all legal obligations of the Administrator;
  • processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or other individual;
  • processing is necessary to perform any task carried out in the public interest or as part of public authority entrusted to the Administrator;
  • processing is necessary for purposes arising from legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party, except for situations in which the interests and basic rights and freedoms of the data subject override those of the Administrator and which require the protection of personal data, in particular when the data subject is a child.
 • W ramach uzasadnionych interesów Administratora będzie on przetwarzał dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora względem Użytkowników, w szczególności z tytułu zrealizowanych umów na ich rzecz.
 • Administrator przechowuje dane osobowe na czas realizacji umów zawartych z Użytkownikami, a także przez czas niezbędny dla realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego. Dane będą przechowywane, aż do przedawnienia roszczeń stąd wynikających.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera i wiadomości promocyjnych dane osobowe będą przechowywane do cofnięcia udzielonej zgody.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej bądź też w formie elektronicznej na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności.
 • W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

A.

Access to data

 • Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:
  • the purposes of personal data processing;
  • types of personal data being processed;
  • information about recipients or types of recipients to whom personal data have been or will be revealed, in particular about recipients in third countries or international organisations, and also about security measures applied to the transfer of data to recipients in third countries or international organisations;
  • if possible, the planned time frame of storing of personal data, and in case it is not possible, the regulation which apply to determine of such time frame;
  • information about the right to ask the Administrator to amend, delete or limit personal data processing of the data subject and to object to such processing;
  • information about the right to complain to the supervisory authority;
  • in case personal data has not been obtained from the data subject, all available information about the source of the data;
  • information about automated decision making, including profiling;
 • Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

B.

Amendments

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

C.

Deleting of data

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • the personal data is no longer required for the purposes for which they have been collected and is no longer processed in any other manner;
  • the data subject has withdrawn the consent on which the processing is based and there is no other legal basis for data processing;
  • the data subject objects to the processing and there are no overriding legitimate grounds for data processing;
  • the data subject objects to data processing for the purposes of direct marketing;
  • personal data have been processed unlawfully;
  • personal data must be deleted in order to comply with the legal obligations under the European Union laws or the laws of the member state to which the Administrator is subject;
  • personal data were collected in connection with offering of the information society services.

D.

limiting data processing

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
  • the data subject questions the accuracy of the personal data – for a period allowing the Administrator to verify the accuracy of these data;
  • data processing is unlawful and the data subject opposes the removal of personal data, requesting to limit their use instead;
  • the Administrator no longer needs the personal data for the purposes of processing, but they are needed by the data subject to establish, assert and defend claims;
  • the data subject has objected to the processing – until it is established whether legitimate grounds on the part of the Administrator override the grounds for objection of the data subject.
 • Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
 • If data processing has been limited based on the above-mentioned request, such personal data may be processed, with the exception of storage, only with the consent of the data subject, or to establish, assert and defend claims, or to protect the rights of other individuals or entities, or due to important reasons connected with the public interest of the European Union or other member state. Before revoking the limiting of data processing, the Administrator informs the data subject who requested the limiting about it.

E.

Transfer of data

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

F.

Objecting

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 • Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

G.

Implementation of rights

 • Realizacja praw określonych wyżej następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności. Administrator dokłada wszelkich starań aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.

H.

Complaints

 • Osobie, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator przetwarza również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego (dane eksploatacyjne) w tym:
  • Information used to identify the telecommunications network or the telecommunications system used by the User (e.g. IP address, type and language of the web browser, operating system);
  • Information about the start, end and range of each time the User uses the Online Service;
  • Information about the data saved to User’s end devices (cookie files).
 • „Cookies” stosowane w Serwisie Internetowym pochodzą od Administratora, jak również od innych podmiotów – w szczególności podmiotu realizującego proces płatności elektronicznej oraz podmiotu świadczącego usługi analityczne wykorzystania strony internetowej (Analytics).
 • Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” może być konieczna do prawidłowego świadczenia niektórych usług w Serwisie, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach Serwisu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: sesyjne, stałe oraz analityczne:W ramach Serwisu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: sesyjne, stałe oraz analityczne:
  • Session cookies are temporary files that are stored on the Customer’s end device until logging out (leaving the Online Service).
  • Persistent cookies are stored in the Customer’s end device for a specific period of time in cookie files settings or until they are deleted by the User.
  • Analytical cookies allow for better understanding of how the Customers interact with the content of the Service, in particular to better organise its layout. Analytical cookies collect information about the way the Customers use the Online Service, the type of website from which the Customer was redirected, the number of visits and the time of the visit to the Service.
 • Dane eksploatacyjne gromadzone przez Administratora, określone wyżej nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą Administratorowi do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 • Pliki Cookies zapisane w urządzeniu użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty niż Administrator do profilowania użytkownika, w szczególności celem wyświetlania mu spersonalizowanych reklam bądź innych treści na innych stronach internetowych.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli Użytkownik nie chce zapisywania plików w swoim urządzeniu, powinien wyłączyć taką możliwość w oknie przeglądarki.
 • Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 • Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
 • Zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pisemnie pod adres Al. Legionów 15, 34-300, Żywiec, Polska, elektronicznie na adres e-mail openmindeddrumming@gmail.com lub telefonicznie na numer +48 516 431 316
 • Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.

Jump to course

Używamy plików "cookies" aby dostarczyć jak najlepsze doświadczenie podczas korzystania ze strony. Czytaj Więcej...