Regulamin Serwisu

of Open Minded Drumming

 • Serwis Internetowy działający pod adresem openmindeddrumming.com (dalej zwany w niniejszym regulaminie Serwisem Internetowym) jest prowadzony przez OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075,  z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN. (dalej zwanego w niniejszym regulaminie Usługodawcą).
 • Niniejszy regulamin określa warunki na jakich następuje zawarcie przez Użytkowników umów nabycia towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Internetowego, a także warunki korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkowników.
 • Przez Użytkowników rozumie się osoby korzystające z Serwisu Internetowego, w tym osoby, które założyły konto użytkownika w Serwisie Internetowym.
 • Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie towarów i usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • To use the Online Service and access to digital content offered in the Online Service, a computer or other device that allows websites to be displayed is necessary that meets the following requirements:
  • contains recent versions of the most popular browsers
  • in case of mobile devices, it is necessary to use modern popular smartphones or tablets
 • Celem korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności dla zakupienia towarów lub dostępu do treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym Użytkownicy muszą założyć konto użytkownika.
 • Użytkownik może założyć konto użytkownika w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Dla założenia konta użytkownika wymagane jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika, imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres, adres e-mail oraz nr telefonu. W przypadku zakładania konta dla firmy konieczne będzie podanie nr NIP, dla celów wystawienia rachunku.
 • Założenie konta w Serwisie Internetowym wymaga akceptacji niniejszego regulaminu i stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dostępu do Serwisu Internetowego, dającego w szczególności możliwość składania zamówień na zakup towarów oraz treści cyfrowych, jak również dokonania zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach muzycznych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania loginu i hasła do Serwisu Internetowego w poufności i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
 • Usługodawcy przysługują wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów oraz utworów objętych Serwisem Internetowym, a Użytkownicy nie mają prawa, bez zgody Usługodawcy, do wykorzystywania tych materiałów i utworów, za wyjątkiem korzystania z nich oraz z Serwisu Internetowego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 • W ramach dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do bezpłatnych treści cyfrowych w postaci m.in. nagrań szkoleń online i innych powiązanych z nimi materiałów, jak również wykupienia okresowego dostępu do odpłatnych treści cyfrowych – m.in. szkoleń online i innych materiałów powiązanych z tymi szkoleniami.
 • Użytkownik może wykupić okresowy dostęp do poszczególnych treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym, jak również okresowy dostęp do wszystkich treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym.
 • Użytkownik wykupuje dostęp do treści cyfrowych na okres 1 roku – zarówno w przypadku wykupienia dostępu do poszczególnych treści cyfrowych, jak również wszystkich treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym. Po upływie okresu wykupienia dostępu, o którym mowa wyżej, Użytkownik traci do nich dostęp. Użytkownik może w trakcie trwania lub po zakończeniu okresu dostępu do treści cyfrowych wykupić dostęp na dalszy okres. Wykupienie dostępu na dalszy okres nie następuje automatycznie.
 • Wykupienie dostępu do treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym następuje poprzez zamówienie złożone za pomocą konta użytkownika. Bez jego założenia nie jest możliwe korzystanie z Serwisu i w szczególności wykupienie dostępu do treści cyfrowych.
 • Zawarcie umowy dostępu do treści cyfrowych następuje w momencie poinformowania Użytkownika przez Usługodawcę o potwierdzeniu wykupienia dostępu. Usługodawca przekaże informację o wykupieniu dostępu w Serwisie Internetowym, a także na adres e-mail wskazany przy rejestracji konta użytkownika w Serwisie Internetowym.
 • W przypadku, gdyby Usługodawca nie potwierdził wykupienia przez Użytkownika dostępu do treści cyfrowych w terminie 7 dni od daty jego złożenia, złożone zamówienie na wykup dostępu do treści cyfrowych złożone przez Użytkownika wygasa.
 • Usługodawca może odmówić przyjęcia zamówienia na wykup dostępu do treści cyfrowych, w szczególności w sytuacji gdyby okazało się, że Usługodawca nie dysponuje prawami do rozpowszechniania treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym w miejscu zamieszkania/siedziby Użytkownika.
 • Usługodawca przyznaje Użytkownikowi dostęp do wykupionych przez niego treści cyfrowych po upływie terminu do złożenia przez Użytkownika odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik, pouczony o utracie prawa do odstąpienia od umowy, wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usługi.
 • Usługodawca dostarcza Użytkownikowi treści cyfrowe wyłącznie do jego prywatnego użytku i w związku z tym, Użytkownik nie jest upoważniony do zwielokrotniania i rozpowszechniania treści cyfrowych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego osobom trzecim, w szczególności poprzez zamieszczania dostępnych w serwisie nagrań szkoleń i materiałów w serwisach takich jak np. Youtube, Facebook i inne, jak również do wykorzystywania treści cyfrowych w ramach własnej działalności gospodarczej np. do szkolenia innych osób.
 • Treści cyfrowe dostępne w ramach Serwisu Internetowego są zabezpieczone przez nieuprawnionym ich użyciem i rozpowszechnianiem za pomocą serwisu Vimeo.com, certyfikatu SSL, systemu LifterLMS content management, wewnętrzne narzędzia serwerowe do zabezpieczeń.
 • Osoby, które zarejestrowały się w Serwisie Internetowym i wykupiły dostęp do przynajmniej jednej określonej treści cyfrowej w ramach Serwisu Internetowego uzyskują dostęp do forum użytkowników.
 • Użytkownicy mogą zapoznać się z materiałami publikowanymi na forum użytkowników, a także publikować wiadomości na forum użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Użytkownicy mogą publikować na forum użytkownika wątki oraz wiadomości o tematyce odpowiadającej poszczególnym kategoriom udostępnionym w ramach forum użytkowników.
 • Użytkownicy nie mogą publikować wiadomości:
  • against the law,
  • sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
  • propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem itp.) lub inne działania niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
  • naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich (w szczególności nawołujących do pogardy, dyskryminacji rasowych i obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste, naruszające prawa autorskie i inne prawa tych osób),
  • naruszających zasady współżycia społecznego,
  • zawierających pornografię,
  • będących atakiem personalnym na innych uczestników forum użytkowników (odnoszących się do ich cech charakteru, stopnia rozwoju umysłowego, przynależności do określonej rasy, grupy religijnej itp.),
  • stanowiących przekaz reklamowy,
  • przesyłanych łańcuszkowo lub stanowiących inną formę spamu,
 • W celu utrzymania porządku i przejrzystości forum użytkowników jego uczestnicy zobowiązani są do:
  • not to duplicate posts, topics and threads,
  • nadawania nowym wątkom krótkich, rzeczowych i przejrzystych tytułów, odzwierciedlających ich zawartość,
  • nieużywania samych wielkich liter w tytułach wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej),
  • umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów i powiększonej czcionki,
  • przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka i zasad pisowni.
 • Usługodawca i działający w jego imieniu administratorzy i moderatorzy forum mają prawo do:
  • usuwania, redagowania i przenoszenia wpisów i wątków naruszających postanowienia niniejszego regulaminu;
  • tymczasowego lub stałego uniemożliwienia dostępu do forum użytkowników osobom naruszającym zasady korzystania z forum użytkowników.
 • Naruszenia zasad korzystania z forum użytkowników winno być zgłaszane Usługodawcy bądź administratorom lub moderatorom forum użytkowników.
 • Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownicy mogą nabywać oferowane przez Usługodawcę na sprzedaż towary.
 • Zamówienie na poszczególne towary składa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wskazując rodzaj i ilość towaru podlegającemu zamówieniu.
 • Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje w momencie poinformowania Użytkownika przez Usługodawcę o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Usługodawca przekaże informację o przyjęciu zamówienia w Serwisie Internetowym, a także na adres e-mail wskazany przy rejestracji konta użytkownika w Serwisie Internetowym.
 • W przypadku, gdyby Usługodawca nie potwierdził przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie przestaje być wiążące dla składającego zamówienie.
 • Usługodawca może odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w sytuacji gdyby okazało się, że Usługodawca nie dysponuje towarem określonym w zamówieniu lub z innych ważnych powodów.
 • Po złożeniu i przyjęciu zamówienia, zamówione przez Użytkownika towary są przygotowywane, pakowane, a następnie wysyłane za pomocą przesyłki kurierskiej.
 • Zamówienie jest realizowane w terminach podanych w Serwisie Internetowym, przy czym przy obliczaniu terminu uwzględnia się jedynie dni robocze. Przez dni robocze rozumie się każdy dzień za wyjątkiem soboty, niedzieli, wigilii Bożego Narodzenia oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik może również dokonać zgłoszenia siebie lub reprezentowanego przez siebie małoletniego do udziału w warsztatach muzycznych organizowanych przez Usługodawcę.
 • Dokonując zgłoszenia, Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności – w formie przedpłaty lub ratalnej. Wszystkie płatności są dokonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Warsztaty muzyczne odbywają się w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o danych warsztatach muzycznych, zgodnie z ich regulaminem.
 • Szczegółowe warunki uczestnictwa w warsztatach muzycznych, terminy płatności, sposób rezygnacji określa ich Regulamin dostępny w Serwisie Internetowym.
 • Wszelkie ceny wskazane w Serwisie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w dolarach, euro lub złotówkach, w zależności od kraju z którego pochodzi użytkownik strony.
 • Usługodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym nie nalicza do cen wskazanych wyżej podatku od towarów i usług.
 • Ceny wskazane w Serwisie Internetowym za wykup dostępu do treści cyfrowych są cenami za wykupienie dostępu do treści cyfrowych na okres 1 roku (jednego roku), chyba że zostanie odmiennie to zaznaczone w Serwisie Internetowym przy składaniu zamówienia.
 • W przypadku płatności ratalnych za udział w warsztatach muzycznych, Usługodawca umożliwia opłacenie każdej z rat w ramach Serwisu Internetowego. W miarę możliwości Usługodawca przesyła informacje o zbliżającym się terminie płatności każdej z rat wiadomością e-mail. Brak otrzymania takiego powiadomienia nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu zapłaty poszczególnych rat.
 • Płatności za zamówienia dokonywane w ramach Serwisu Internetowego (towary, treści cyfrowe oraz warsztaty muzyczne) mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą serwisów płatności udostępnianych w Serwisie Internetowym takich jak Przelewy24, Paypal lub Stripe w formie przedpłaty (za wyjątkiem warsztatów muzycznych, gdzie możliwa jest płatność ratalna). Skorzystanie z serwisów płatności oznacza konieczność akceptacji ich regulaminu, dostępnego przy realizacji płatności.
 • Usługodawca może dokonać zmiany regulaminu poprzez wprowadzenie nowych sposobów płatności lub zmiany istniejących dostępnych sposobów płatności.
 • Usługodawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia w sposób należyty, wolny od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy za świadczone przez siebie usługi (dostępu do treści cyfrowych oraz usługi w postaci warsztatów muzycznych), jak również za sprzedane przez siebie towary regulują przepisu kodeksu cywilnego.
 • W przypadku nienależytej realizacji umowy, w tym dostarczenia towaru posiadającego wady przez Usługodawcę, Użytkownik powinien powiadomić o tym Usługodawcę. Zgłoszenie następuje pisemnie, bądź też drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w niniejszym Regulaminie. W zgłoszeniu Użytkownik powinien opisać na czym polega nienależyta realizacja umowy, a w przypadku wad fizycznych sprzedanych towarów, również w miarę możliwości dokumentację fotograficzną wady.
 • Sprzedawca odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w formie pisemnej lub elektronicznie, na adres e-mail Użytkownika podany przy zakładaniu konta użytkownika.
 • W przypadku jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, może on skorzystać z przysługujących mu uprawnień zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności takich jak żądanie dostawy towaru wolnego od wad, dokonania naprawy towaru, odstąpienie od umowy, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, lub domagać się stosownego odszkodowania na drodze sądowej.
 • Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej w pkt. 7 i w pkt. 9. niniejszego regulaminu.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa wyżej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednakże zastosowanie formularza nie jest obligatoryjne. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • The consumer bears only the direct cost of returning the item.​
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na świadczeniu usługi dostępu do Serwisu Internetowego zawierana jest na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
 • Użytkownik może złożyć wypowiedzenie poprzez usunięcie konta w Serwisie Internetowym lub pisemnie albo drogą e-mail. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę pisemnie lub drogą e-mail.
 • Po upływie terminu wypowiedzenia Sprzedawca usuwa konto użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli nie zostało ono wcześniej usunięte przez Użytkownika.
 • Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu Internetowego przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu nie wcześniej niż po upływie okresu na jaki Użytkownik wykupił dostęp do poszczególnych treści cyfrowych w ramach Serwisu Internetowego, lub po zakończeniu warsztatów muzycznych, do których udziału zgłosił się Użytkownik za pośrednictwem Serwisu Internetowego, chyba że Użytkownik zażąda wcześniejszego rozwiązania umowy, oświadczając iż godzi się na utratę dostępu do treści cyfrowych. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do rozwiązania umowy na podstawie niżej wskazanych pkt 6 i 7.
 • Umowa o świadczenie dostępu do treści cyfrowych zostaje zawarta na czas określony w niniejszym regulaminie i stronom nie przysługuje prawo jej wcześniejszego wypowiedzenia, za wyjątkiem niżej wskazanych pkt 6 i 7.
 • Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dostęp do treści cyfrowych w ramach Serwisu Internetowego lub o korzystanie z Serwisu Internetowego, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługodawca rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności nie udostępnia dostępu do treści cyfrowych Użytkownikowi lub do Serwisu Internetowego.
 • Usługodawca ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dostęp do treści cyfrowych w ramach Serwisu Internetowego lub o korzystanie z Serwisu Internetowego, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności wykorzystuje treści cyfrowe w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu lub też korzysta z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający pracę Serwisu Internetowego.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu części uiszczonej ceny związanej z wykupieniem dostępu do treści cyfrowych w przypadku wyrażania przez Użytkownika zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy w trybie pkt 4 lub w przypadku gdy do rozwiązania umowy dojdzie na podstawie pkt 6 lub 7.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 • Administrator zbiera następujące rodzaje dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko
  • imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku zgłoszeń do udziału w warsztatach muzycznych);
  • nazwa użytkownika;
  • adres zamieszkania;
  • data urodzenia (w przypadku zgłoszeń do udziału w warsztatach muzycznych);
  • adres e-mail;
  • nr telefonu;
  • wizerunek (w przypadku zgłoszeń do udziału w warsztatach muzycznych);
  • nr rachunku bankowego (na potrzeby realizacji zwrotów wnoszonych opłat);
  • inne dane osobowe niezbędne do realizacji umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji umów objętych niniejszym regulaminem, a także w celu promocji Usługodawcy.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i samo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez udzielenia zgody nie będzie możliwe zawarcie umów objętych niniejszym regulaminem i korzystanie z Serwisu Internetowego.
 • Za osobno wyrażoną zgodą, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o dostępnych towarach, treściach cyfrowych oraz warsztatach muzycznych, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych. Udzielenie zgody na takie przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia umów objętych niniejszym regulaminem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
 • W przypadku cofnięcia zgody, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń Administratora, a także w celu skorzystania z licencji udzielonej zgodnie z § 3 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji umów objętych niniejszym regulaminem i do przedawnienia roszczeń stąd wynikających, a w zakresie wykorzystywanym do promocji do czasu cofnięcia zgody.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania osób, których dane dotyczą.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
 • Usługodawca będzie miał prawo powierzyć dane osobowe podmiotom współpracującym z Usługodawcą przy realizacji umów objętych niniejszym regulaminem wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 • W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 • Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez Usługodawcę dostępne są w obowiązującej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://openmindeddrumming.com/pl/polityka-prywatnosci/
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Niniejszy regulamin nie może być interpretowany w sposób prowadzący do ograniczenia bądź też wyłączenia jakichkolwiek uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie ustawy o prawach konsumenta bądź też innych właściwych przepisach prawa.
 • Kontakt z Usługodawcą, w tym również w kwestiach dotyczących reklamacji oraz danych osobowych może nastąpić w formie pisemnej na adres Al. Legionów 15, 34-300 Żywiec, Polska, a także na adres e-mail openmindeddrumming@gmail.com oraz pod numerem telefonu +48 516 431 316
 • Informacje odnośnie sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • Pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Usługodawca z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji zmiany zakresu oferowanych towarów i usług oraz zmian funkcjonalności Serwisu Internetowego, może dokonać zmiany niniejszego regulaminu. O dokonanych zmianach Usługodawca informuje Użytkowników posiadających konta w Serwisie Internetowym poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Użytkownikowi, w sytuacji o której mowa wyżej przysługuje prawo do złożenia oświadczenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu, o rozwiązaniu umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 • Zmiana regulaminu nie ma wpływu na warunki dotychczas zawartych umów, do których stosuje się dotychczasowe postanowienia niniejszego regulaminu.

Jump to course

Używamy plików "cookies" aby dostarczyć jak najlepsze doświadczenie podczas korzystania ze strony. Czytaj Więcej...