Regulamin

Regulamin warsztatów muzycznych Open Minded Drum Camp 2019 r.

§1 Warsztaty

1. Organizatorem warsztatów perkusyjnych Open Minded Drum Camp 2019r. (zwanych dalej w niniejszym Regulaminie Warsztatami) jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075, 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN.
2. Warsztaty, które dedykowane są dla osób grających na perkusji odbędą się w Miejskim Centrum Kultury, Al. Wolności 4, 34-300 Żywiec w dniach od 03-08 sierpnia 2019 roku.
3. Szczegółowy program warsztatów, uwzględniający w szczególności harmonogram każdego dnia warsztatów zamieszczony został pod adresem internetowym
4. https://openmindeddrumming.com/informacje-i-program/
oraz https://openmindeddrumming.com/harmonogram-zajec/
5. Głównym celem Warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry na perkusji uczestników Warsztatów, jak również motywowanie do dalszego rozwoju artystycznego.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie jak również, za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.
2. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne.
3. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
4. Ostateczny termin zgłoszenia do Warsztatów upływa dnia 01.07.2019. Zgłoszenia dokonane po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone jedynie w przypadku dostępności miejsc.
5. Opłata za udział w Warsztatach wynosi:
a. 1249 zł w przypadku dokonania zgłoszenia w terminie do dnia 01.04.2019
b. 1399 zł w przypadku dokonania zgłoszenia po dniu określonym wyżej w lit. a
6. Opłata za udział w Warsztatach może być płatna jednorazowo bądź też w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 400 zł oraz druga rata stanowiąca właściwą opłatę określoną wyżej w ust. 5 pomniejszoną o wysokość pierwszej raty.
7. Zgłoszenia udziału w Warsztatach należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej openmindeddrumming.com. W zgłoszeniu należy podać wymagane w formularzu dane Uczestnika, a także wybrać sposób płatności (jednorazowo bądź w dwóch ratach). W przypadku osób małoletnich zgłoszenia dokonują rodzice/opiekun prawny. Zgłoszenia dokonane bezpośrednio przez małoletnich nie będą rozpatrywane.
8. Po dokonaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 7, w terminie 7 dni od daty jego dokonania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu zgłoszeń określonego wyżej w ust. 4, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania należnej opłaty bądź jej pierwszej raty (zależnie od wybranej formy płatności). W przypadku braku wpłaty opłaty bądź pierwszej raty, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zgłoszenie uznaje się za niedokonane. Przez datę wpłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
9. W przypadku wyboru płatności w dwóch ratach, całość opłaty musi być uregulowana w terminie do dnia 01.07.2019 Brak zapłaty w tym terminie całości kwoty oznacza rezygnację z udziału w warsztatach z datą upływu terminu do uregulowania pozostałej części opłaty.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach:
a. do dnia 31.01.2019 – Organizator zwróci Uczestnikowi całą faktycznie uiszczoną kwotę;
b. w okresie od dnia 01.02.2019 a do dnia 31.05.2019 – Organizator zwróci faktycznie uiszczoną kwotę pomniejszoną o kwotę pierwszej raty – 400zł
c. po dniu 01.06.2019 – uiszczona opłata za udział w Warsztatach nie podlega zwrotowi w żadnej części, z tym zastrzeżeniem, że Organizator dopuszcza możliwość wskazania przez takiego Uczestnika nowego uczestnika, który zajmie w ramach uiszczonej opłaty miejsce dotychczasowego Uczestnika, pod warunkiem uregulowania całości opłaty oraz spełnienia przez nowo wskazanego Uczestnika wszelkich wymogów Regulaminu oraz jego pełnej akceptacji.
11. Warunkiem odbycia się Warsztatów jest zgłoszenie się przynajmniej 35 Uczestników spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości Uczestników Organizator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Warsztatów pomimo mniejszej ilości Uczestników. W przypadku niezgłoszenia się wymaganej ilości Uczestników, Organizator powiadomi Uczestników o nieodbyciu się w Warsztatów i w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zwróci każdemu z Uczestników (na rachunek bankowy przez nich wskazany) wszelkie faktycznie wpłacone przez nich środki.
12. Opłata za udział w Warsztatach obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia szkoleniowe, szczegółowo wyszczególnione w harmonogramie Warsztatów zamieszczonym pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/harmonogram-zajec, w tym prawo wstępu na koncert finałowy, a co za tym idzie, w szczególności koszt wyżywienia, noclegu, ubezpieczenia Uczestników, jak również koszt opieki nad małoletnimi Uczestnikami Warsztatów poza zajęciami szkoleniowymi, jako pozycje nie objęte zakresem Warsztatów, nie zostały ujęte w wynagrodzeniu za Warsztaty i są ponoszone przez Uczestników we własnym zakresie.
13. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora pakiet materiałów do ćwiczeń oraz dyplom uczestnictwa w Warsztatach.

§3 Obowiązki, prawa Uczestnika i Organizatora

1. Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, podróżą, pobytem na Warsztatach, w tym przede wszystkim koszty noclegu oraz wyżywienia, każdy z Uczestników pokrywa we własnym zakresie.
2. Warunkiem koniecznym udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach Warsztatów jest posiadanie przez Uczestnika własnego pada do ćwiczeń wraz ze statywem oraz pałeczek. W przypadku ich braku Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
3. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz Organizatora oraz do aktywnego udziału w tychże zajęciach.
4. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia prowadzącym zajęcia szkoleniowe lub Organizatorowi wszelkich usterek w pomieszczeniach, w których w ramach Warsztatów przebywają.
5. Podczas trwania zajęć szkoleniowych, każdy z Uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania Warsztatów.
6. Podczas zajęć szkoleniowych w ramach Warsztatów Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
7. Organizator bądź prowadzący zajęcia szkoleniowe, po uprzednim upomnieniu, ma prawo do wykluczenia z zajęć szkoleniowych Uczestników zakłócających ich przebieg lub zachowujących się w sposób niestosowny. Dwukrotne wykluczenie z zajęć szkoleniowych, z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, skutkuje wydaleniem z Warsztatów bez prawa udziału w kolejnych zajęciach szkoleniowych oraz koncercie finałowym. W przypadku wykluczenia z zajęć szkoleniowych bądź wydalenia z Warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Warsztatach.
8. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania zajęć szkoleniowych (w jakikolwiek sposób, w tym nagrania audio, video) bez uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego zajęcia szkoleniowe bądź Organizatora, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 9.
9. Organizator zezwala na utrwalanie przez Uczestników, na własne potrzeby, przebiegu Warsztatów w formie fotografii. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgody innych Uczestników na utrwalenie oraz ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunków na w/w fotografiach.
10. Organizator zapewnia kadrę, obsługę techniczną jak również lokalową bazę Warsztatów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu Uczestników powstałe w trakcie Warsztatów, a niewynikające z winy Organizatora lub jego pracowników. Każdy z Uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie od wszelkich ryzyk, w szczególności wymienionych wyżej.
12. Uczestnicy wyrażają nieodpłatną zgodę na nagrywanie, filmowanie, fotografowanie oraz utrwalanie w inny, dowolny sposób przebiegu Warsztatów przez Organizatora, w tym wypowiedzi Uczestników oraz ich wykonania utworów muzycznych.
13. Uczestnicy wyrażają nieodpłatną zgodę na wykorzystanie a także na rozpowszechnianie w dowolny sposób, w szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych i stron internetowych utrwaleń przebiegu Warsztatów, o którym mowa wyżej celem promocji Warsztatów oraz Organizatora. Zgoda o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje również prawo do utrwalania zwielokrotniania oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestników, a także utworów muzycznych oraz ich artystycznych wykonań przez Uczestników, na następujących polach eksploatacji, na obszarze całego świata:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, z ważnych powodów, programu oraz harmonogramu Warsztatów, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku łączna liczba godzin zajęć szkoleniowych nie ulegnie zmianie, w stosunku do pierwotnego programu Warsztatów.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów jest Organizator.
2. Administrator zbiera następujące rodzaje dane osobowe Uczestników:

a. imię i nazwisko Uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych;
b. adresy zamieszkania
c. data urodzenia
d. adresy e-mail
e. nr telefonu
f. wizerunek
g. nr rachunku bankowego
h. Inne dane dotyczące Uczestników wymagane do przeprowadzenia Warsztatów

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie udzielonej zgody w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.
4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i samo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wyżej wymienionych celach jest niezbędne dla możliwości uczestnictwa w Warsztatach.
5. Za osobno wyrażoną zgodą, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych. Udzielenie zgody na takie przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
7. W przypadku cofnięcia zgody, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń Administratora, a także w celu skorzystania z licencji udzielonej zgodnie z § 3 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Warsztatów i do przedawnienia roszczeń stąd wynikających, a w zakresie wykorzystywanym do promocji Warsztatów do czasu wygaśnięcia licencji, o której mowa w § 3 ust. 12 i 13.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania osób, których dane dotyczą.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
14. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Warsztatów wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
15. W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.
16. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
17. Celem ułatwienia Uczestnikom Warsztatów znalezienia noclegu współdzielonego z innym Uczestnikiem, Organizator, za odrębną zgodą wyrażoną przy dokonaniu zgłoszenia, może przekazać dane kontaktowe Uczestnika innemu Uczestnikowi, który również wyrazi zainteresowanie współdzieleniem noclegu z innym Uczestnikiem i wyrazi zgodę na przekazanie również swoich danych. Przekazanie danych ma na celu jedynie ułatwienie Uczestnikom wspólnego poszukiwania noclegu, a wyrażenie na to zgody nie jest konieczne dla uczestniczenia w Warsztatach.

§5 Uczestnictwo osoby małoletniej

1. W przypadku Uczestników małoletnich, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, której przedłożenie Organizatorowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach.
2. Zgoda, o której mowa wyżej w ust. 1 Regulaminu obejmuje zgodę na udział małoletniego Uczestnika we wszystkich zajęciach szkoleniowych wyszczególnionych w harmonogramie pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/harmonogram-zajec/, jak również w koncercie finałowym Warsztatów.
3. Rodzice bądź opiekuni prawni małoletniego, poza zajęciami szkoleniowymi w ramach Warsztatów zobowiązani są sprawować osobistą opiekę nad małoletnim bądź zapewnić taką opiekę innych osób. Organizator oraz prowadzący zajęcia szkoleniowe nie pełnią takowej opieki nad małoletnim Uczestnikiem Warsztatów i nie ponoszą odpowiedzialności za małoletniego Uczestnika poza zajęciami szkoleniowymi.
4. Koszt naprawy lub usunięcia szkód wywołanych przez małoletniego Uczestnika Warsztatów pokrywają jego rodzice bądź opiekun prawny.

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności jeżeli z przyczyn niedotyczących Organizatora nie będzie możliwe przeprowadzenie Warsztatów w sposób określony w niniejszym regulaminie. O dokonanej zmianie których każdy z Uczestników zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową. W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, każdy z Uczestników ma zrezygnować z udziału w Warsztatach, otrzymując przy tym zwrot całości wpłaconej opłaty.
2. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, zwróci on każdemu z Uczestników jedynie faktycznie uiszczoną opłatę. Zwrot dokonany zostanie w terminie 14 dni od dnia odwołania Warsztatów, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym https://openmindeddrumming.com/kontakt.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń na Warsztaty.

 

……………………………….

 

Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych

Osoby pełnoletnie

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Warsztatów Open Minded Drum Camp organizowanych przez OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN, w tym również z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i przysługujących praw i akceptuję go w całości.

•TAK •NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.

•TAK •NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych.

•TAK •NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN celem przekazania moich informacji kontaktowych Uczestnikom zainteresowanym współdzieleniem noclegu i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Uczestnikach zainteresowanych współdzieleniem noclegu.

•TAK •NIE

Rejestracja imieniem małoletniego:

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Warsztatów Open Minded Drum Camp organizowanych przez OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN, w tym również z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i przysługujących praw i akceptuję go w całości imieniem swoim i reprezentowanego przeze mnie Uczestnika.

•TAK •NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz reprezentowanego przeze mnie Uczestnika danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.

•TAK •NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz reprezentowanego przeze mnie Uczestnika danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych.

•TAK •NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz reprezentowanego przeze mnie Uczestnika danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN celem przekazania moich informacji kontaktowych Uczestnikom zainteresowanym współdzieleniem noclegu i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Uczestnikach zainteresowanych współdzieleniem noclegu.

•TAK •NIE